Hoppa till innehållet

Närområdet

Sörbyn ligger i norra delen av Bodens kommun, ca 35 km uppströms Råneälvens utlopp i Bottenviken. Bygden är gammal, de första bolämningarna härstammar från bronsålderna ca 1000 fKr. Långt senare har älvdalen haft stor betydelse för svensk industrialisering.

Här i Sörbyn föddes Per Andersson som senare blev erkänd som finnare av malmen i nuvarande Gällivare malmberg. Hans upptäckt påverkade älvdalen under flera århundraden – genom transportvägar och senare småskaliga järnbruk som gav, vid den tiden ovanliga, inkomstkällor och sysselsättning till bygdens folk. Det gav också grogrund till utveckling av jord- och skogsbruket som under 1900-talet var de huvudsakliga näringarna i bygden.

Med utbyggnaden av skogsbilvägsnätet och effektiviseringen av skogsbruket har nu älvdalens näringar styrt om till att bli mång- och småskalig i sin struktur.

Naturen består av kuperade stora skogsland med insprängda myrområden och massor av både sjöar och rinnande vattendrag. Floran och faunan är rik vilket ger goda förutsättningar för naturbaserade aktiviteter i form av fiske, jakt och äventyr.

Råne Älvdal

Sörbyn Turism & Konferens ligger i hjärtat av Råne Älvdal, vid stranden av kallkällsjön Vitträsket. Den kuperade skogen och alla vattendrag sätter sin särskilda prägel på området. I närområdet finns goda möjligheter till aktiviteter och friluftsliv i historiska, kulturella och naturliga miljöer.

Anläggningen ligger några hundra meter från Råneälvens största lugnvatten, Degerselet, som sträcker ut sig som en liten skärgård, med kobbar och öar, på sin väg mot havet. Faktum är att Råneälven är Sveriges längsta outbyggda skogsälv och sträcker sig från Dundret vid Gällivare till bottenviken i Råneå. 

I området finns ett flertal naturreservat och Natura 2000-områden – alla med sin speciella särprägel och specialitet. Faunan är rik på allt från klövvilt och rovdjur till småvilt och fåglar. Här kan du med tur komma i kontakt med t ex älg, ren, rådjur, björn, lodjur, räv, mink, bäver, grävling, hare, hermelin, utter och många andra djur som hör skogslandet till.

Floran är rik och framförallt lavar och mossor, vilka kräver extremt rena miljöer, trivs i vårt område. För de som är intresserade av orkidéer finns här också ett varierat bestånd utspritt på olika platser.

Råne Älvdal

Från Dundret i norr till Luleå kommuns kustlinje i söder sträcker sig Råne älvdal med en av landets längsta skogsälvar som sin livsnerv. Älven är en av få outbyggda älvar och området bjuder på genuina omgivningar för naturbaserade upplevelser.

Under flera århundraden var exploateringen av malmen runt Gällivare en av älvdalens viktigaste arbetsgivare. Från början transporterades malmen med ren och ackja mellan Gällivare och de kustnära masugnarna. En kulturhistorisk led för framförallt vinterturism har skapats utifrån den historiska sträckningen - Malmens väg.

Under 1900-talet fanns den huvudsakliga sysselsättningen inom jord- och skogsbruket. Från 1960-talet rationaliserades skogsbruket dramatiskt och behovet av arbetskraft har näst intill försvunnit.

Råne älvdal ett område med milsvida skogsområden som genomskärs av myrområden och friska vattendrag. Här finns fantastiska miljöer och aktiviteter att uppleva. En rik flora med orkidéer och stor artrikedom av mossor och lavar, i det kuperade skogslandskapet, tillsammans med den starka faunan skapar miljöer att minnas. De unika miljöerna tillsammans med floran och faunan är också anledningen till att älven skyddades 1986 av Naturresurslagen.

Råne Älvdals naturreservat

Råne Älvdals natur är speciell. Det är storskogens rike med fria vatten och böljande myrlandskap. Här finns en frisk och stark fauna som representeras av älg, ren, björn och lo. Fågellivet är variationsrikt med stor artrikedom bland framförallt hackspettar, sjöfåglar och rovfåglar. Sångsvanens ankomst under vårvintern signalerar vårens inträde och storlommens samling på Vitträsket antyder höstens ankomst. Den speciella naturen, dess flora och fauna, skyddas genom en mängd Natura 2000-områden och naturreservat. Här följer några tips på besöksvärda naturreservat.

1. Snöberget
Kalottberget når 271 meter över havet och är det högsta i de nedre delarna av Råne Älvdal, beläget ca 15 km från anläggningen. Området har ett särskilt värde i sin speciella lövskog. Floran är rik, framförallt av mossor och lavar.

2. Snottermyrberget
Detta naturreservat ligger endast 5 km från Sörbyn Turism & konferens och här kan du uppleva en i många avseenden orörd skogsmiljö inbäddad mellan flertalet toppar och mindre myrområden. Mellan topparna återfinns även den kristallklara sjön Vit-Aborrtjärn. Här syns tydliga spår från inlandsisens framfart. Vidsträckt utsikt över Råne älvdal.

3. Renskinnskölen
Gammal skog, både barr och löv, dominerar bergets yta. Man ser spår efter flera bränder och överståndande granar når här en ålder runt 400 år.

4. Björnbergen
En mil från Sörbyn i riktning mot Åträsk ligger Björnbergen. Topparna i detta dramatiska område fyllt med branta sluttningar och flacka toppar spänner alltifrån 80 till 270 meter över havet, och är beklädda med varierande skogstyper och stor mångfald av småbiotoper. I området finns flera björniden.

5. Hänghuvudet
Berget ligger 15 km från Sörbyn, mellan Åträsk och Övre Flåsjön. Området är brandpräglat med stora delar urskogsliknande bestånd. Endast den högsta delen av berget når över högsta kustlinjen, och området hyser flera fornlämningar i form av boplatsgropar.

6. Åbojen
Drygt 2 mil från Sörbyn ligger detta naturreservat som kännetecknas av bergig mark och varierande skogstyper som uppstått på grund av flertalet bränder. Här finns ett särskilt område med ej påverkat tallbestånd på 350-400 år. Här når många av tallarnas omkrets mer än 250 cm. Åbojens högsta punkt når 332 meter över havet.

7. Yttre Storberget
Dryga två mil från anläggningen ligger detta 278 meter över havet höga berg. På bergets sluttningar kan du se spår av havets svallningar. 1933 härjade en brand på berget och du kan fortfarande se spår från den.

8. Blåkölens naturreservat
Cirka 3,5 mil norr om Sörbyn ligger Blåkölens naturreservat. Södra Blåkölen kännetecknas av en lövrik barrskog som växt upp efter en skogsbrand. Toppen på 368 meter över havet återfinns i Södra Blåkölens naturreservat. I bergsområdet finns toppar med, sammanlagt, mer än 200 meters höjdskillnad. Reservatet är särskilt viktigt då här finns över 400 listade skalbaggsarter, varav många är rödlistade. I reservatet finns en rik fauna med berguv, pilgrimsfalk och många av de stora rovdjuren.

KONTAKTA OSS
By Formsmedjan. Powered by Yago