Hoppa till innehållet
Kontakta oss!

Naturreservaten

Råne Älvdals naturreservat

Råne Älvdals natur är speciell. Det är storskogens rike med fria vatten och böljande myrlandskap. Här finns en frisk och stark fauna som representeras av älg, ren, björn och lo. Fågellivet är variationsrikt med stor artrikedom bland framförallt hackspettar, sjöfåglar och rovfåglar. Sångsvanens ankomst under vårvintern signalerar vårens inträde och storlommens samling på Vitträsket antyder höstens ankomst. Den speciella naturen, dess flora och fauna, skyddas genom en mängd Natura 2000-områden och naturreservat. Här följer några tips på besöksvärda naturreservat.

1. Snöberget
Kalottberget når 271 meter över havet och är det högsta i de nedre delarna av Råne Älvdal, beläget ca 15 km från anläggningen. Området har ett särskilt värde i sin speciella lövskog. Floran är rik, framförallt av mossor och lavar.

2. Snottermyrberget
Detta naturreservat ligger endast 5 km från Sörbyn Turism & konferens och här kan du uppleva en i många avseenden orörd skogsmiljö inbäddad mellan flertalet toppar och mindre myrområden. Mellan topparna återfinns även den kristallklara sjön Vit-Aborrtjärn. Här syns tydliga spår från inlandsisens framfart. Vidsträckt utsikt över Råne älvdal.

3. Renskinnskölen
Gammal skog, både barr och löv, dominerar bergets yta. Man ser spår efter flera bränder och överståndande granar når här en ålder runt 400 år.

4. Björnbergen
En mil från Sörbyn i riktning mot Åträsk ligger Björnbergen. Topparna i detta dramatiska område fyllt med branta sluttningar och flacka toppar spänner alltifrån 80 till 270 meter över havet, och är beklädda med varierande skogstyper och stor mångfald av småbiotoper. I området finns flera björniden.

5. Hänghuvudet
Berget ligger 15 km från Sörbyn, mellan Åträsk och Övre Flåsjön. Området är brandpräglat med stora delar urskogsliknande bestånd. Endast den högsta delen av berget når över högsta kustlinjen, och området hyser flera fornlämningar i form av boplatsgropar.

6. Åbojen
Drygt 2 mil från Sörbyn ligger detta naturreservat som kännetecknas av bergig mark och varierande skogstyper som uppstått på grund av flertalet bränder. Här finns ett särskilt område med ej påverkat tallbestånd på 350-400 år. Här når många av tallarnas omkrets mer än 250 cm. Åbojens högsta punkt når 332 meter över havet.

7. Yttre Storberget
Dryga två mil från anläggningen ligger detta 278 meter över havet höga berg. På bergets sluttningar kan du se spår av havets svallningar. 1933 härjade en brand på berget och du kan fortfarande se spår från den.

8. Blåkölens naturreservat
Cirka 3,5 mil norr om Sörbyn ligger Blåkölens naturreservat. Södra Blåkölen kännetecknas av en lövrik barrskog som växt upp efter en skogsbrand. Toppen på 368 meter över havet återfinns i Södra Blåkölens naturreservat. I bergsområdet finns toppar med, sammanlagt, mer än 200 meters höjdskillnad. Reservatet är särskilt viktigt då här finns över 400 listade skalbaggsarter, varav många är rödlistade. I reservatet finns en rik fauna med berguv, pilgrimsfalk och många av de stora rovdjuren.